سایبان استفاده در پمپ بنزین از مدل المپیک بوده که یک طرف آن به دیوار تکیه داده شده و ارتفاع آن به حدی می باشد که امکان عبور ماشین های سنگین از زیر آن وجود دارد.

IMG 2380