احداث پارکینگ جهت کارمندان تصفیه خانه، شرکت سایه سازان توانا، سایبان پارکینگ به مدل المپیک را ارائه داده است.

000078 Copy Copy Copy Copy 3

IMG 0268 Copy

IMG 0270 Copy