در پوشش پارکینگ این اداره از دو مدل سایبان استفاده شده است : مدل باراد و دیگری طراحی آن به صورت هندسی است که گروه سایه سازان به طراحی و پیاده سازی آن پرداختند.

000292 Copy 2

000298

000299