هواساز دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع کنترل می کند و برای داشتن هوایی خنک وجود یک سایبان بالای آن بسیار مهم می باشد و نمونه سایبان کار شده سایه سازان توانا به صورت زیر است.

IMG 2025