شهرداری مبارکه

ساخت سازه های فلزی با کاردبردهای پارکینگ و سایبان از جمله اقداماتی می باشد که سایه سازان توانا انجام می دهد و در شهرداری مبارکه جهت محافظت وسایل نقلیه از آسیب های برف وباران و نور آفتاب و ... وجود سایبان بسیار احساس می شود در نتیجه ایجاد پارکینگ های گروهی مناسب سازمان ها و شرکت ها و متناسب با محیط از جمله اقدامات سایه سازان توانا می باشد.

 IMG 3442

IMG 3447