دیگر فعالیت های صورت گرفته در زرین شهر میتوان به ایجاد پارکینگ با استفاده از سازه های فلزی اشاره که سایه سازان توانا در اجرای این سازه فعالیت داشته است و در جهت محافظت از وسایل نقلیه از نورخورشید سایبان پارکینگ فوق العاده ای را طراحی نموده است.

IMG 1310 Copy

IMG 1305 Copy

IMG 1314 Copy

IMG 1316 Copy

IMG 2772

IMG 2887

IMG 2891

IMG 2893

IMG 2894

IMG 2900