این نوع از ورق های پوشش سقف از جنس پلیمر UPVC که در برابر انواع آب و هوا و اقلیمهای جوی مناسب هستند ساخته میشوند. این ورقها در طولهای 6 و 12 متر با عرض 22 سانتی متر تولید میشوند و بدلیل طراحی خاص پروفیل آن بهنگام قرار گرفتن در کنار یکدیگر تشکیل پروفیلهای موازی را میدهند که باعث کاهش مصرف زه کشیهای زیرآیند پوشش و سازه میشوند و باعث مقاومت سازه میشوند.