با حدف پایه های مزاحم  به راحتی و در کترین زمان ممکن می توانید سایه ای خط با سازه های کششی و ورق های آنتی UV ایجاد نمایید.