یکی از ساده ترین و در عین حال زیباترین مدل برای پارکینگ قسمت اداری، مدل پارس می باشد.

pa e1313

pa e2906