طرح های مختلف سایبان و پارکینگ شخصی را در نمونه کارهای انجام شده توسط سایه سازان توانا قابل مشاهده میباشد .