در پارکینگ های شخصی اصولا از دیوار جانبی حیاط به عنوان تکیه استفاده می شود و پروفیل و تیرورق ها را به دو صورت با ستون و بدون ستون استفاده می کنند.