ساخت سایبان پارکینگ به صورت منحنی با استفاده از نوردکاری سرد به افزایش استحکام سازه های فلزی منجر می شود و سایه سازان توانا در استفاده از این تکنولوژی مستثنی نمی باشد.