برای ساخت پارکینگ و سایبان شخصی بهترین فونداسیون ممکنه اجرا می شود و متناسب با محل و سعی در کمترین تخریب در زمان اجرا کار سرلوحه کار ما می باشد.