ساخت سقف پارکینگ حیاط با اشکال مختلف هندسی و متناسب با محیط برای زیبا تر شدن هر چه بیشتر آن و همچنین افزایش استحکام.