سایبان های بتنی با عمق اغراق آمیز، سازه ای ساده ایجاد می کنند با پشت بندهای قابل مشاهده و آشکار که منظره ای یکپارچه از اطراف را نشان می دهد. تا پایان این مطلب با سایه سازان توانا در ارتباط باشید. 

سازمان پارک ها و تفریحات در مورد تغییر کاربری پناهگاه های کوچک محوطه پارک شهر که متعلق به دهه 60 می باشند، فعالیت می کند این غرفه ساده و محصور بین زمین بازی و زمین فوتبال با سیستم تهویه طبیعی، به عنوان نمونه ای برای طراحی فضایی مطرح می شود. 

استفاده از هندسه محض برای دستیابی هم زمان به فرم و عملکرد، یکی از راه حل های ارائه شده می باشد. سایبان های بتنی با عمق اغراق آمیز، سازه ای ساده ایجاد می کند با پشت بندهای قابل مشاهده و آشکار که منظره ای یکپارچه از اطراف را نشان می دهد. 

Ron Shenkins cemetery meeting space is a mountain like concrete canopy in Israel 889x535

نتیجه این طراحی پایه ای چشم گیر است که بر روی محافظ سه ساختاری قرار دارد. داخل غرفه پوسته بتنی بزرگی وجود دارد که چهار فضای خالی هرمی شکل در سقف ایجا می کند. هدف اصلی در طراحی آن استفاده از سیستم تهویه طبیعی الهام گرفته از « پالپای سنتی » بوده است که گرمای هوای تگزاس را در داخل به جریان در می آورد. 

انتقال جریان نسیم افزایش می یابد، چراکه جریان هوای سرد سنگین بوده و از سطح زمین حرکت می کند. استفاده از یک ردیف بتنی هم به عنوان سازه به کار رفته و هم نقش تمام کنندگی در شکل گیری و تاثیرگذاری آن دارد، حائز اهمیت می باشد. مدل مفهومی و اجرای طرح مطابق با برنامه و نیازها و همراه با کاهش یکنواختی و سادگی بوده است که هویت این طرح در همین دو گانگی مفهوم می یابد.